top of page
LOGO_LeXtra (1).png

Actualitzat del maig de 2018

Pagament

Impagament

Notes a peu de pàgina

Condicions generals

Objecte i generalitats

1.1. Les presents Condicions Generals són aplicables a totes les persones USUÀRIES de L’extra!, S.C.C.L., entitat inscrita com a Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre al Registre de Cooperatives de Barcelona amb el número 14428, amb CIF F66321167 i amb domicili al carrer Mare de Déu de Lourdes, número 14 de Rubí (en endavant “L’EXTRA!”).

1.2. Es consideren USUÀRIES totes les persones físiques o jurídiques que formalitzin una matrícula o una inscripció a L’EXTRA!,  que contractin un servei o un producte ofert per L’EXTRA! o que participin de qualsevol ACTIVITAT. En cas que la USUÀRIA sigui menor d’edat, s’identificarà una persona representant (mare, pare o tutor legal), major d’edat, la qual signarà la matrícula o inscripció i es responsabilitzarà així del seu fill, filla o tutelat.

Es considera ACTIVITAT qualsevol curs, servei, programa, taller, casal, xerrada, conferència, classe, assessorament, formació o projecte ofert o gestionat per L’EXTRA!, ja sigui a dependències pròpies o alienes, físiques o virtuals.

1.3. Les USUÀRIES [1] coneixen i accepten les presents Condicions Generals, les quals es poden consultar al lloc web www.lextra.cat.

1.4. Les USUÀRIES coneixen i accepten que les presents Condicions Generals així com qualsevol altra normativa o política interna poden ser modificades per L’EXTRA! quan es consideri oportú. Aquestes possibles modificacions estaran disponibles per a la consulta al lloc web www.lextra.cat així com també a la seu de L’EXTRA!, al carrer Mare de Déu de Lourdes, número 14 de Rubí.

Condicions econòmiques i política de cobraments

2.1.1. La inscripció a qualsevol ACTIVITAT implica el pagament d’una matrícula que s’haurà d’abonar en el moment de la inscripció.

 

2.1.2. Per a les ACTIVITAT que impliquen el pagament d’una quota mensual, aquesta s’abonarà per avançat. Si la USUÀRIA ho desitja, pot abonar les quotes trimestralment o mitjançant altres avançaments amb la possibilitat d’optar a diferents descomptes.

 

2.1.3. El pagament de la matrícula i, si s’escau, de les corresponents quotes mensuals dóna accés a l’ACTIVITAT exclusivament a la USUÀRIA, de manera personal i intransferible, i en les condicions específiques acordades.

 

2.1.4. El pagament de la matrícula o de les quotes sempre s’abonarà per la totalitat del seu import tot i que l’ACTIVITAT ja s’hagi iniciat en el moment de la inscripció, o tot i que durant l’ACTIVITAT es contemplin dies festius o no lectius.

 

2.1.5. Els imports de la matrícula o de les quotes mensuals no són reemborsables ni totalment ni parcialment. Únicament es retornarà l’import corresponent a una matrícula o bé a una quota en el cas que l’ACTIVITAT hagi estat cancel·lada per part de L’EXTRA! o en el cas que, per error, s’hagi efectuat un cobrament indegut o incorrecte. Així doncs, la USUÀRIA no podrà reclamar la devolució de cap pagament ni per baixa, ni per expulsió, ni per manca d’assistència ni per cap altra casuística aliena a L’EXTRA!

 

2.1.6. En cas que un rebut sigui retornat pel banc, la USUÀRIA assumirà el pagament de la taxa especificada en les Condicions Específiques o, en el seu defecte, de totes les despeses ocasionades per la devolució del rebut.

 

2.1.7. La USUÀRIA podrà sol·licitar la modificació del compte bancari on es domicilien els rebuts o del mètode de pagament quinze (15) dies abans de l’emissió del proper rebut.

2.2.1. Es considerarà impagament quan la USUÀRIA no abona en la seva totalitat i en el termini establert l’import corresponent a la matrícula, a una quota o a qualsevol altre pagament requerit.

 

2.2.2. En cas d’impagament, L’EXTRA! es reserva el dret, envers la USUÀRIA, de:

Anular la matrícula.

Retirar la plaça.

Denegar l’accés, tant a l’ACTIVITAT com als seus recursos i materials.

Revocar qualsevol condició acordada durant la inscripció.

Deixar sense efecte qualsevol promoció o descompte aplicat durant la inscripció.

Denegar el reconeixement o acreditació de l’assistència a l’ACTIVITAT.

Reclamar l’import a deute per les vies que es considerin oportunes.

 

2.2.3. Si l’impagament persisteix i es perllonga 30 dies o més, o si la USUÀRIA manifesta la seva negativa a fer front al deute, la USUÀRIA es considerarà morosa.

 

2.2.4. En cas de morositat, L’EXTRA! es reserva el dret, envers la USUÀRIA, de:

Denegar l’accés a qualsevol altra ACTIVITAT oferta o gestionada per L’EXTRA!

Tornar a exigir el pagament de la matrícula per a la reincorporació, a més de la totalitat del deute pendent i les possibles taxes o comissions aplicades per demora.

Informar a entitats o empreses col·laboradores amb L’EXTRA! de la situació de morositat.

Donar d’alta la USUÀRIA en qualsevol de les bases de dades de morositat (RAI o ASNEF).

Reclamar el deute per la via judicial.

Condicions de conducta i d'assistència

3.1. Per a l’accés i l’assistència a qualsevol ACTIVITAT s’exigeix que la USUÀRIA respecti:

Les normes de seguretat, salut i higiene de l’espai o les instal·lacions on es trobi.

Les altres persones, tant usuàries, dinamitzadores, organitzadores o alienes a l’ACTIVITAT.

Els materials i les instal·lacions.

Els horaris de l’ACTIVITAT.

Així doncs, no es permès de manifestar ni per activa ni per passiva actituds o conductes xenòfobes, racistes, sexistes ni qualsevol altra actitud o conducta discriminatòria, així com tampoc actituds o conductes violentes.

 

3.2. L’EXTRA! podrà denegar l’accés a la USUÀRIA, o aquesta podrà ser expulsada de l’ACTIVITAT, temporalment o definitiva, per l’incompliment de qualsevol dels punts anteriors.

 

3.3. Les ACTIVITATS no realitzades per impuntualitat, per no assistència, per expulsió, per incompliment de les presents condicions per part de la USUÀRIA o per qualsevol altra causa no atribuïble a L’EXTRA! no donen dret a devolució de l’import abonat ni a recuperació de l’ACTIVITAT.

 

3.4. La USUÀRIA pot donar-se de baixa de qualsevol ACTIVITAT en qualsevol moment. Ho ha de fer per escrit, mitjançant el formulari corresponent. La baixa voluntària no dóna dret a devolució de l’import abonat ni a recuperació de l’ACTIVITAT.

Condicions en relació a les dades i la documentació

4.1. Les condicions d’aquest apartat es complementen amb la Política de Privacitat i de Protecció de Dades de L’EXTRA!, disponibles a www.lextra.cat, i amb la legislació vigent (Reglament General de Protecció de Dades, R. (UE) 2016/679).

 

4.2. La USUÀRIA es compromet a que les dades facilitades a L’EXTRA! són verídiques i a que la documentació aportada és original i està en vigor. En cas contrari, es podrà anular la matrícula, inscripció o contractació.

 

4.3. La USUÀRIA ha de comunicar presencialment o per escrit qualsevol modificació que es produeixi en les dades facilitades en el moment de la inscripció, com per exemple, el canvi del número de telèfon de contacte.

[1] Al llarg de tot el document s’usa la forma femenina USUÀRIA o USUÀRIES   com a genèric, referent a persones de qualsevol gènere.

bottom of page