top of page
LOGO_LeXtra (1).png

Actualitzat del juliol de 2018

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Per a persones úsuaries

Objecte i generalitats

La present Política de Privacitat i de Protecció de Dades regula totes les dades de caràcter personal i tota la documentació personal gestionada per L’extra!, S.C.C.L., entitat inscrita com a Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre al Registre de Cooperatives de Barcelona amb el número 14428, amb CIF F66321167 i amb domicili al carrer Mare de Déu de Lourdes, número 14 de Rubí (en endavant “L’EXTRA!”).

L’EXTRA! gestiona les dades personals en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

De manera anàloga a com s’especifica a l’article 1.2. de les Condicions Generals de L’EXTRA!:

Es consideren USUÀRIES totes les persones físiques o jurídiques que formalitzin una matrícula o una inscripció a L’EXTRA!,  que contractin un servei o un producte ofert per L’EXTRA! o que participin de qualsevol ACTIVITAT. En cas que la USUÀRIA sigui menor d’edat, s’identificarà una persona representant (mare, pare o tutor legal), major d’edat, la qual signarà la matrícula o inscripció i es responsabilitzarà així del seu fill, filla o tutelat.

Es considera ACTIVITAT qualsevol curs, servei, programa, taller, casal, xerrada, conferència, classe, assessorament, formació o projecte ofert o gestionat per L’EXTRA!, ja sigui a dependències pròpies o alienes, físiques o virtuals.

 

S’inclou com a persona USUÀRIA, i per tant objecte del present document, qualsevol persona que navegui pel lloc web www.lextra.cat (en endavant el “WEB”), inclosos tots els seus subdominis i blogs vinculats, així com qualsevol persona que es descarregui i faci ús d’alguna aplicació (en endavant “APP”) creada per L’EXTRA!

INFORMACIÓ BÀSICA sobre la protecció de dades

Responsable

El responsable del tractament de les dades és L’EXTRA!, com a persona jurídica. Per les característiques de l’entitat i de les dades que hi són tractades, no s’ha designat cap Delegat de Protecció de Dades.

Dades del Responsable:

Denominació social. L’extra!, S.C.C.L.

CIF: F66321167

Domicili social: C/ Mare de Déu de Lourdes, 14, local. 08191, Rubí (Barcelona).

Forma jurídica: Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre.

Activitat: Educació no formal.

Correu electrònic: info@lextra.cat

Lloc web: www.lextra.cat

Finalitat

Les dades personals de les persones USUÀRIES són recollides i tractades amb les següents finalitats:

Gestionar el servei contractat, on s’inclou la facturació i els cobraments bancaris.

Oferir informació sobre les ACTIVITATS, productes i serveis que es realitzen des de L’EXTRA!

Les dades personals es conservaran fins a un any després de finalitzar la relació o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Legitimació

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals de les persones clients [1] és l’execució del contracte de matriculació a una ACTIVITAT oferta per L’EXTRA!, segons els termes i condicions que consten a la matrícula de l’ACTIVITAT corresponent.

En el cas de les dades personals de persones no clients, la legitimació és per consentiment de la persona interessada. Aquest consentiment és sol·licitat de manera explícita en cada cas.

 

Destinataris

L’EXTRA! no cedirà, vendrà ni compartirà les dades personals a tercers sense l’autorització expressa, llevat d’obligació legal.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a L’EXTRA! estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 

Les persones USUÀRIES tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

 

En determinades circumstàncies, les persones USUÀRIES podran sol·licitar la limitació o l’oposició al tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per motius legals.

 

Les persones USUÀRIES també tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades si consideren que els seus drets han estat vulnerats.

Procedència

Per a alguna ACTIVITAT concreta, com per exemple la gestió del Casal d’Estiu de l’Escola del Bosc, les dades personals que són tractades per L’EXTRA! poden procedir de l’AMPA de l’Escola del Bosc (amb CIF: G65383283 i domicili al C/ Anton de Borja s/n, 08191 de Rubí) o de l’Ajuntament de Rubí (amb CIF: P0818300F i domicili a la Pl. Pere Aguilera 1, 08191 de Rubí).

AVÍS LEGAL sobre l'ús del WEB i de l'APP

La navegació pel WEB o l’ús de l’APP implica l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal, les quals poden ser modificades en qualsevol moment.

Tant l’accés com l’ús que es pugui fer del WEB o de l’APP i del seu contingut és responsabilitat exclusiva de la persona USUÀRIA que ho realitzi.

La persona USUÀRIA està obligada a:

Garantir l’autenticitat i la vigència de tota la informació que faciliti mitjançant qualsevol dels formularis del WEB o l’APP.

Fer un ús legal i adequat del WEB i de l’APP, d’acord amb les finalitats informatives i educatives del mateix. Això implica:

No introduir virus informàtics o fer ús de malware ni d’spam .

No mostrar una conducta ofensiva o d’incitació a l’odi, ni difondre continguts d’aquestes característiques ni cap altre contingut no autoritzat de manera expressa.

No intentar accedir a espais restringits de manera fraudulenta o suplantant la identitat d’altri.

No vulnerar els drets de propietat industrial ni intel·lectual amb accions com la còpia, la reproducció o l’apropiació de qualsevol dels continguts del WEB o l’APP sense autorització.

El contingut del WEB i de l’APP és de caràcter general i amb finalitat informativa.  Més enllà de les obligacions legals, L’EXTRA no es fa responsable de la manca d’exhaustivitat, correcció o vigència dels continguts publicats ni de la impossibilitat d’accés als mateixos. Tampoc es fa responsable de la presència de virus o altres elements que puguin malmetre dades, arxius o dispositius de les persones USUÀRIES.

1.

2.

3.

4.

[1] Es consideren “clients” les persones usuàries que signen una matrícula o un contracte amb L’EXTRA.

Notes a peu de pàgina
bottom of page